Екипът на HYPE Communication свободно плува в морето на интегрираните маркетингови комуникации. Не можем да изолираме или поставим акцент на отделен елемент от комуникационния и маркетингов микс. Считаме се за доставчик на услуги от целия спектър на комуникациите и тази наша експертиза благоприятства създаването на завършени кампании, работещи ефективно на всички комуникационни фронтове. Консултираме и реализираме проекти в следните сфери:

  Връзки с обществеността – PR

  Спорно преведен на български, този термин всъщност не цели задължително установяване на връзка с „обществеността“, а по-скоро с “публиката”, която има значение за дадената информация. Определени за тази дисциплина може да се даде съща като за „Мениджърска дейност, която цели установяване на положителни, дълготрайни и ефективни връзки между организацията и всички нейни публики“. За да изпълнява целите си, PR си служи с прессъобщения, пресконференции,интервюта, въпроси и отговори, прессъобщения, кръгли маси с журналисти, експертни статии, видеоматериали и др.

  Специални събития

  Опитът и блестящата практика на бащата на PR - Едуарт Бърнайс, показват майсторството и находчивостта, с които той е организирал и измислял събития, за да привлече вниманието към даден продукт  и да формира потребност за закупуването на този продукт. Формулата е проста - Бърнайс създава събития, събитията създават новини, а новините нуждата от това, което той продава. Ние сме специализирани в създаването на успешни и работещи за марките специални събития, които „продават“ имидж неусетно, забавно и запомнящо се под формата на коктейли, корпоративни поводи, фестивали, изложения  и др.

  Реклама

  Рекламата е вид промоция чрез платено използване на медийно пространство или време, която осведомява и подсилва информираността за марката в съзнанието на клиентите. Ако трябва да цитираме един директор на френска телевизия, то „ Медиите продават свободно пространство в мозъка на своята публика“ и макар доста грубо, това определение трябва да се има предвид от всеки професионалист в нашата област. Стараем се да даваме цялостна насока в рекламните кампании на нашите клиенти от идеята до най-добрата реализация и измерване на резултатите.

  Директни продажби

  Директният маркетинг набляга на индивидуалната комуникация с клиенти или потенциални такива, като цели незабавен отговор и/или установяването на изгодни отношения. Прилага се успешно както за задържане на съществуващи клиенти, така и за привличане на нови. При директния маркетинг става дума не само за продажби, но и за изграждане на изгодни отношения в дългосрочен план.

  Спонсорство

  Макар и често свеждано към приомите на рекламата, спонсорството е един много пълен и ефективен инструмент за достигане до точните публики и изграждане на имидж на отговорна към дадена мисия компания. В нашата работа влиза както консултация за обекта на спонсорство така и цялостната последваща реализация.

  Културни събития

  Макар и извън традиционния комуникационен микс, наша лична мисия са културните събития и най-вече предизвикателството да накараме хората да ги очакват, говорят за тях и посетят.