Обучение за общини на тема Потенциалът на българските общини и независимите енергийни общности.

30 ноември 2021

Клиент: Purpose CLimate Lab

Контекст на проекта:

В България разговорът за трансформация на енергийната система и преминаване към децентрализиран и базиран на ВЕИ модел все още не е започнал. Гражданите са в ролята на пасивни участници. Те не получават достатъчно информация за това каква би могла да бъде ролята им в енергийния преход и какви биха могли да бъдат ползите за тях. На теория дори сега всеки от нас може да се присъедини към мрежата като производител на електроенергия, но на практика това е сложна и тромава процедура, която отнема ценно време и пари. Ролята на местните власти и лидерите на общността е изключително важна. Те са ключов участник в предстоящата енергийна трансформация. Те трябва да участват активно, да предоставят информация и дългосрочна подкрепа на отделни домакинства и енергийни общности, които предстои да се присъединят към електропреносната мрежа на тяхна територия. Можем да кажем, че в много общини липсва административен капацитет и дори осъзнаване на важността на преминаването към ВЕИ.

 Цели на проекта:

  • Създаване на капацитет на общинско ниво.
  • Застъпничество пред общините за регулаторни промени на национално ниво.

Резултати:

  • Участници от 60 общини
  • Лектори като създателя на първия енергиен кооператив в Сърбия, както и представители на RESCoop-Brussels и др.
  • След събитието беше разработено Отворено писмо, подписано от повече от 20 общини и изпратено до национални институции, включващо следните искания:
  • Подпомагане на интегрирано стратегическо планиране на местно ниво в областта на климата чрез изготвяне на конкретни проучвания и насоки, свързани с потенциала на българските общини за намаляване на парниковите газове и оценка на уязвимостта и рисковете, произтичащи от изменението на климата;
  • Приемане на законодателни промени, стимулиращи създаването и функционирането на енергийните общности в България и предоставяне на административни лостове за инвестиции в малки инсталации за възобновяема енергия за собствено потребление, които напълно отразяват целите и посланията на европейското законодателство;

Контакти

ул. Селиолу 48А, 9000 Варна, България
Мобилен: 0898 62 63 73

E-mail: violina@hype.bg